SERVEIS

El despatx professional Marc Banús ofereix diversos serveis tant a empreses, com a arquitectes i particulars:

EDIFICACIÓ / REHABILITACIÓ /URBANISME

Projectes tècnics

Direcció d’obres

Direcció d’execució d’obres

Estudis de seguretat i salut

Plans de seguretat i salut

Coordinacions de seguretat i salut

Control de qualitat dels materials

Estats d’amidaments i pressupostos

Project Management/Construccion Managment

REFORMES

Projectes tècnics

Restauració de façanes i/o cobertes

Millora d’eficiencia energética dels edificis

Reforma interior d’habitatges i oficines

Instalació d’asensors i elevadors verticals

HABITATGES

Tramitació de Llicències d’obres

Cèdules d’habitabilitat

Informes per a la transmissió d’habitatges usats

Certificats energètics

Inspecció técnica d’edificis (I.T.E.)

Divisions horitzontals

Certificats per modificacions cadastrals

Informes, dictàmens, Certificats

Documentació técnica

ACTIVITATS

Memories per llicències d’activitats

TÈCNIC DE CAPÇALERA

El tècnic de capçalera és el professional que vetlla per la conservació i el manteniment de la casa i la qualitat de la construcció, allarga la vida de l’edifici i assegura la qualitat de vida dels seus ocupants. És un metge que té cura de la salut d’un edifici.

Marc Banús Aparellador és un professional col·legiat que compta amb la preparació tècnica idònia per assumir aquesta funció. Comptem amb el suport del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona, qui ens certifica que a través del nostre número de col·legiat (11.834) i la formació contínua que anem desenvolupant, tenim les competències necessàries per a realitzar aquest tipus de tasques.

Els edificis necessiten un manteniment i control al llarg de la seva vida i amb el pas del temps cal fer-hi operacions de rehabilitació. Molts edificis requereixen, a més, una posada al dia pel que fa a les seves instal·lacions, condicions d’accessibilitat i confort. En aquest sentit, esdevé necessari l’ajut d’un tècnic de capçalera coneixedor de l’edifici, que guiï les operacions que cal fer en cada moment per assegurar-ne el correcte manteniment i adequar l’edifici a la legislació vigent.

Si vols saber més sobre què pot aportar-te un tècnic de capçalera i tenir referències a través del Col·legi oficial, consulta a través d’aquest link.